หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล นากลาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลนากลาง
“ ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งน้ำ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เกษตรกรรมไร้สารพิษ
ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง ”
วิสัยทัศน์ อบต.นากลาง
พัฒนาการศึกษาเพื่อเยาวชนที่ดีของชาติ
อบต.นากลาง
อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5


@@ ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 เริ่มชำระภาษีได้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566 @@
 
 
 
 
ประวัติความเป็นมาของ ตำบลนากลาง มีความเป็นมาที่ยาวนานพอสมควร แต่ไม่มีผู้ใดบันทึกราย ละเอียดที่แน่นอนมาก่อน จากการสอบถามผู้นำตำบล หมู่บ้าน ในปัจจุบันและสอบถามผู้อาวุโสในตำบลซึ่งมีการตั้งถิ่นฐานมานาน พอจะได้ความว่า แต่เดิม นั้นตำบลนากลางเป็นเพียงหมู่บ้านหนึ่งของตำบลบางประมุง ซึ่งมีอาณาเขตตำบลติดต่อกันทางด้านทิศเหนือในปัจจุบันนี้ ต่อมาเมื่อมี ประชากรหนาแน่นขึ้นจึงขอแยกตัวออกมาตั้งเป็นตำบลนากลาง ซึ่งแรกเริ่มตั้งเป็นตำบลนากลาง มีหมู่บ้านที่ใหญ่และมีจำนวนประชากร ที่หนาแน่น คือ หมู่บ้านหนองจอก ปัจจุบันได้ชื่อเรียกขานใหม่ว่า"บ้านนากลาง" และเป็นจุดที่ตั้งของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล นากลาง ด้วยเช่นกัน
 
 
 
ตำบลนากลางตั้งอยู่ เลขที่ 158 หมู่ 1 ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่ทั้งหมด 54.304 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 33,940 ไร่
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ศาลาแดง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ วนอุทยานเขาหลวง ซึ่งเป็นเส้นแบ่ง
      เขตการปกครองระหว่าง จ.นครสวรรค์ กับ จ.อุทัยธานี
 
 
ประชากรทั้งสิ้น 2,978 คน แยกเป็น
  ชาย จำนวน 1,462 คน คิดเป็นร้อยละ 49.09
  หญิง จำนวน 1,516 คน คิดเป็นร้อยละ 50.91
ครัวเรือน จำนวน 899 ครัวเรือน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 54.84 คน/ตารางกิโลเมตร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ได้แบ่งการปกครองแบ่งออกเป็น 8 หมู่บ้าน ดังนี้
 
หมู่ที่   ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร(คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวนครัวเรือน
  1   บ้านนากลาง 411 446 857 277  
2   บ้านในซุ้ง 139 127 266 78
  3   บ้านหนองปลาค้าว 66 63 129 43  
4   บ้านท่าทราย 156 155 311 95
  5   บ้านคลองบางแก้ว 105 109 214 62  
6   บ้านหัวโป่ง 260 295 555 151
  7   บ้านถ้ำผาสวรรค์ 133 121 254 81  
8   บ้านหนองจอก 192 200 392 112
      รวม 1,462 1,516 2,978 899  
 
 
 
 
โครงสร้างทางเศรษฐกิจหลักของชุมชนนากลาง ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ถึงปานกลางอาชีพหลักจึงเป็นทางด้านเกษตรกรรม รองลงมาเป็นอาชีพของประชากรในตำบล นากลาง ดังนี้
 
ด้านเกษตรกรรม 80 %
ด้านรับจ้าง 10 %
ด้านปศุสัตว์ 5 %
ด้านประมง 3 %
อื่นๆ 2 %
 
 
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนากลางสถาน ประกอบการอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
ประเภทพาณิชยกรรม
  ปั้มน้ำมันหลอด จำนวน 2 แห่ง
  ร้านค้าทั่วไป จำนวน 21 แห่ง
  อู่ซ่อมรถ จำนวน 4 แห่ง
สถานประกอบการประเภทบริการ
  โรงแรม จำนวน 1 แห่ง
การอุตสาหกรรม
  โรงโม่หิน จำนวน 1 แห่ง
  โรงสีข้าว จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
ชุมชนตำบลนากลาง มีสภาพทางกายภาพเป็นที่ราบลุ่มตอนกลาง พื้นที่ลาดเอียงจากทางด้านตะวันตกของตำบลซึ่งเป็นภูเขาสูง คือ วนอุทยานเขาหลวงลงสู่ด้านตะวันออกซึ่งเป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำ ได้แก่ คลองบางประมุง และบึงระหานน้ำใส ตัวชุมชนหลักของตำบลนากลางตั้งอยู่ทางด้านตะวันตก เฉียงเหนือของตัวอำเภอโกรกพระ มีระยะทางโดยประมาณ 17 กิโลเมตร การคมนาคมขนส่งใช้เดิน ทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล เพราะไม่มีรถประจำทางผ่าน สภาพพื้นที่ด้านตะวันตกของตำบลนากลางซึ่ง ติดกับวนอุทยานเขาหลวง ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาหลวง จำแนกเป็นพื้นที่ป่าไม้บนภูเขา 13.25 % ประมาณ 4,500 ไร่ พื้นที่ทางเกษตรกรรม 67.44 % หรือประมาณ 22,890 ไร่ นอกจากนั้นเป็นพื้นที่ อื่นๆ ประมาณ 19.13 % หรือประมาณ 6,500 ไร่ และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ คือ แร่หิน อ่อนบริเวณเทือกเขาหลวงและถ้ำผาสวรรค์ เหมาะสำหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
 
 
ตำบลนากลางมีสภาพดินฟ้าอากาศแบบมรสุม 3 ฤดูกาล คือ ฤดูหนาว ฤดูร้อนและฤดูฝน โดยทั่วไปอากาศค่อนข้างร้อน ฤดูหนาวเป็นช่วงสั้นๆ ในฤดูฝน ฝนไม่ตกต้องตาม ฤดูกาลและฝนทิ้งช่วง ซึ่งเกิดจากความไม่สมดุลของธรรมชาติ ดังนั้น สภาพดินฟ้าอากาศจึง ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของธรรมชาติ บางครั้งจึงเกิดฝนตกและอุทกภัย หรือเกิดฝนทิ้งช่วงเป็น เวลานาน เป็นผลทำให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ตลอดจนขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-394-5521
องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 60170 โทรศัพท์ : 056-006-279
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง
จำนวนผู้เข้าชม 14,983,920 เริ่มนับ 16 ก.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10