หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลนากลาง
“ ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งน้ำ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เกษตรกรรมไร้สารพิษ
ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง ”
วิสัยทัศน์ อบต.นากลาง
พัฒนาการศึกษาเพื่อเยาวชนที่ดีของชาติ
อบต.นากลาง
อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5


@@ ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2499 ให้มาขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2558 ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง @@
  
ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลนากลาง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ [ 15 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 161 
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลน [ 15 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 151 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม [ 14 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนากลาง [ 10 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการขุดวางท่อระบายน้ำคสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60x1.00 [ 10 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการขุดดินพร้อม ขนย้ายดินทิ้งบริเวณคันสระที่ดอนสาธารณะ [ 10 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 23 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด จำนวน 10 เครื่อง โดย [ 7 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการบำรุงรักษาแะซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักป [ 7 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ พร้อมเติมน้ำยา กองคลัง จำนวน 4 [ 7 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ พร้อมเติมน้ำยา กองช่าง จำนวน 2 [ 7 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดกล่อง ขนาด 200 มิลลิลิตร จำนวน 4,368 [ 4 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 28 
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปรับปรุงสวนหย่อม [ 4 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 26 
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาพ่นสารเคมีพร้อมน้ำมันเชื้อเพิง [ 25 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 44 
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาพ่นสารเคมีพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง [ 25 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 44 
ประกาศผู้ชนะจัดซืื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย [ 25 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 46 
 
 
 
   
 
 
สอบถามเรื่องประกาศหางาน (10 มิ.ย. 2564)    อ่าน 5719  ตอบ 0  
ปัญหาน้ำประปาไม่ไหล (22 เม.ย. 2564)    อ่าน 1144  ตอบ 1  
ยางมะตอยสำเร็จรูป โยธาพรีมิกซ์ (12 ม.ค. 2564)    อ่าน 168  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งธุรการ ว่างหรือมีคนติดต่อหรือยังครับ (30 มิ.ย. 2563)    อ่าน 314  ตอบ 1  
ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลังว่างใหม (13 เม.ย. 2563)    อ่าน 3507  ตอบ 2  
สอบถามเรื่องไฟตกบ่อย (10 มิ.ย. 2561)    อ่าน 724  ตอบ 0  
ขอประชาสัมพันธ์ บริษัทรับจัดทัวร์ทั้งในและต่างประเทศ จัดกรุ๊ปเหมา สัมนา ดูงาน ทั (15 พ.ค. 2558)    อ่าน 1260  ตอบ 0  
   
 
การประชุมแผนการตรวจราชการด้วยระบบทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) กปต. มท 0811.1/ว1217  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
โครงการ Thailand Rabies Awards 2021 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว3364  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1224 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง กจ. มท 0802.3/ว72, ว73, ว74, ว75  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
เลื่อนแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1223  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว1221 [เอกสารแนบ]  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1222  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว85 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ-บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7914-7964 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว1193  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1203  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1214  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยและคู่มือการใช้สื่อ ในรูปแบบแผ่นซีดี กศ. มท 0816.4/ว1161 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1207  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1206  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.7/ว1202  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย กสว. มท 0820.2/ว1201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด (เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน) (รูปแบบออนไลน์) กสว. มท 0820.3/ว1200 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [QR Code]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1194  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจักการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 และการอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1190  [ 10 มิ.ย. 2564 ]

วัดนากลาง
 

ที่ นว 0023.5/540 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 4 มิ.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12915 การบันทึกปรับปรุงและรองรับในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/12910 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) สำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/12898 ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดคลิปสั้นในกิจกรรมการสร้างการรับรู้และความตระหนัก เนื่องในวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2564 ฯ  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12913 แนวทางการปฏิบัติ กรณีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ฯ  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12916 การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12919 จัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Sinovac รอบเดือนพฤษภาคม 2564  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว13018 ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการประชุมระดับผู้นำหุ้นส่วนการเจริญเติบโตสีเขียวและเป้าหมายโลกปี 2030  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.1/ว12830 การรับ - ส่ง เอกสารทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  [ 28 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/525 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/526 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/527 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการฯ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12741 มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564  [ 27 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/ว12699 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  [ 27 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/ว12696 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564)  [ 27 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/ว12709 เลื่อนโครงการการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564  [ 27 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.4/ว12698 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2564  [ 27 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/12708 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดนครสวรรค์  [ 27 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12791 การสำรวจข้อมูลคลองส่งน้ำ (คลองไส้ไก่) ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ [ แนบ1 ]  [ 27 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12740 คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 27 พ.ค. 2564 ]  
อบต.โคกเดื่อ สำรวจผู้ที่มีความประสงค์จะรับวัคซีนโควิด 19 [ 15 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.หนองเบน 📌📢 วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 📌📢 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองเบน [ 15 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 


ซื้ออาหารเสริม(นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโ [ 14 มิ.ย. 2564 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล [ 10 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาโครงการขุดดินพร้อมขนย้ายดินทิ้งบริเวณคันสร [ 10 มิ.ย. 2564 ]

 

อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
   
 
 
 
  ท่านพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลางในระดับใด
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
 
E-Service
 
แจ้งข้อมูลแจ้งเหตุด่วนออนไลน์ แบบคำร้องขอใช้อาคารสถานที่ออนไลน์ ใบแจ้งซ่อมระบบสาธารณูปโภคออนไลน์
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ค. 2555
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-394-5521
องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 60170 โทรศัพท์ : 056-375-509 โทรสาร : 056-375-509
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง
จำนวนผู้เข้าชม 7,726,704 เริ่มนับ 16 ก.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง