หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลนากลาง
“ ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งน้ำ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เกษตรกรรมไร้สารพิษ
ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง ”
วิสัยทัศน์ อบต.นากลาง
พัฒนาการศึกษาเพื่อเยาวชนที่ดีของชาติ
อบต.นากลาง
อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5@@ ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2499 ให้มาขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2558 ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง @@
  
ประกาศผู้ชนะโครงการขุดลอกเปิดทางน้ำ [ 20 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำมันเติมเครื่องสูบน้ำ [ 9 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 24 
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อถังบรรจุน้ำมัน [ 8 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 24 
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารถแบคโฮ [ 7 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะโครงการวางท่อ หมู่ 7-2 [ 6 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาาจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (1) [ 1 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 38 
ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร [ 1 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 48 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง เรื่อง ประกาศรายชื่อจ้างเหมาลูกจ้างรายเดือนตำ [ 30 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 46 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื [ 30 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 65 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง เรื่อง ประกาศรายชื่อจ้างเหมาลูกจ้างรายเดือน [ 30 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 57 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื [ 30 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 40 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไฟฟ้าวิทยุ [ 24 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 36 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพา [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 38 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์ กองช่าง [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 28 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 34 
 
 
 
   
 
 
สอบถามตำแหน่งธุรการ ว่างหรือมีคนติดต่อหรือยังครับ (30 มิ.ย. 2563)    อ่าน 91  ตอบ 1  
ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลังว่างใหม (13 เม.ย. 2563)    อ่าน 3282  ตอบ 2  
สอบถามเรื่องไฟตกบ่อย (10 มิ.ย. 2561)    อ่าน 543  ตอบ 0  
ปัญหาน้ำประปาไม่ไหล (16 ม.ค. 2559)    อ่าน 934  ตอบ 0  
ขอประชาสัมพันธ์ บริษัทรับจัดทัวร์ทั้งในและต่างประเทศ จัดกรุ๊ปเหมา สัมนา ดูงาน ทั (15 พ.ค. 2558)    อ่าน 1102  ตอบ 0  
สอบถามเรื่องประกาศหางาน (21 ก.พ. 2558)    อ่าน 740  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.นากลาง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (31 ก.ค. 2557)    อ่าน 4009  ตอบ 1  
   
 
แนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว137  [ 21 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว3261 [รายชื่อ]  [ 21 ต.ค. 2563 ]
การมอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3235  [ 21 ต.ค. 2563 ]
การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2563 สน.คท. มท 0808.4/ว15  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.คท. มท 0808.5/ว31  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว3252  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3251 [เอกสารแนบ]  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอหารือหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด ตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3253  [ 21 ต.ค. 2563 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยจากเดิมเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2563 (4 ปี) เป็นเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2564 (5 ปี) สน.คท. มท 0808.2/ว3245  [ 20 ต.ค. 2563 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) กค. มท 0803.3/ว3244  [ 20 ต.ค. 2563 ]
การจัดทำข้อเสนอแผนโครงการ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค กพส. มท 0810.8/ว3119  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3220  [ 19 ต.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติกรณีการแจ้งรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3237  [ 19 ต.ค. 2563 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 11-17 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3236 [รายชื่อ]  [ 19 ต.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว3218  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3216 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3217  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3210 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
การเตรียมความพร้อมบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กต. มท 0818.3/ว3211 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 กม. มท 0804.3/ว3116 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]


วัดนากลาง
 

นว 0023.3/ว23004 การเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.4/ว951 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2563  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/23006 ขอเสนอโครงการ กฐินปลอดขยะ  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว23019 การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/23035 การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/23059 ขอยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 16 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2548  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว23086 การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว23055 ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว23056 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว23092 รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.5/22936 การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.5/ว22883 การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.2/ว22940 ประชาสัมพันธ์แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/22952 ขอให้จัดทำข้อมูลการประเมินพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคนอกเขตพื้นที่การประปาภูมิภาค (พื้นที่ประปาท้องถิ่น) ฤดูแล้ง ปี 2563/64  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/22834 ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  [ 19 ต.ค. 2563 ]  
นว 0023.3/ว 22844 ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000 เพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ LTAX GIS  [ 19 ต.ค. 2563 ]  
นว 0023.5/ว22863 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม  [ 19 ต.ค. 2563 ]  
นว 0023.3/ว22876 ประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2563  [ 19 ต.ค. 2563 ]  
นว 0023.4/936 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตรการดำเนินการทางวินัย สำหรับผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ หรื่อพนักงานส่วนท้องถิ่น หลักสูตร 5 วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 19 ต.ค. 2563 ]  
นว 0023.3/ว22802 แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า GPAX ปีการศึกษา 2563 เพื่อประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี การศึกษา 2564  [ 16 ต.ค. 2563 ]  
ทต.บางมะฝ่อ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ กิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออ [ 24 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
ทต.บางมะฝ่อ กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร [ 24 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 14 


จ้างจัดทำแผ่นอุปกรณ์ตามโครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมู [ 1 พ.ค. 2562 ]ซื้อเค้าเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ค. 2562 ]

 


อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
   
 
 
 
  ท่านพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลางในระดับใด
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ค. 2555
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-394-5521
องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 60170 โทรศัพท์ : 056-375-509 โทรสาร : 056-375-509
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง
จำนวนผู้เข้าชม 4,882,069 เริ่มนับ 16 ก.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง