หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.naklang.go.th/home https://www.naklang.go.th/cond... https://www.naklang.go.th/orgc... หน้าหลักเว็บไซต์ อบต.นากลางไปเลือกตรงคำว่า  ข้อมูลหน่วยงาน/แล้วไปคลิ๊กตรงคำว่า โครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.naklang.go.th/home https://www.naklang.go.th/boar... https://www.naklang.go.th/memb... https://www.naklang.go.th/staf... หน้าหลักเว็บไซต์ อบต.นากลางไปเลือกตรงคำว่า  บุคลากร/แล้วไปคลิ๊กตรงคำว่า คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/หัวหน้าส่วนราชการ  หมายเหตุ ในส่วนตำแหน่งที่ว่าง ได้แก่ ผอ.กองคลัง,ตรวจสอบภายใน,จพง.ธุรการ,นายช่างโยธา  อยู่ในช่วงระหว่างรับโอน
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.naklang.go.th/home https://www.naklang.go.th/proj... https://www.naklang.go.th/proj... https://www.naklang.go.th/dnm_... หน้าหลักเว็บไซต์ อบต.นากลางไปเลือกตรงคำว่า ข้อมูลหน่วยงาน/แล้วไปคลิ๊กคำว่า อำนาจหน้าที่/แล้วเลื่อนเมาส์มาคลิ๊กตรงหัวข้อที่ 1  อำนาจหน้าที่ พรบ.สภาตำบลและ อบต. พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.naklang.go.th/home https://www.naklang.go.th/proj... https://www.naklang.go.th/proj... https://www.naklang.go.th/dnm_... หน้าหลักเว็บไซต์ อบต.นากลางไปเลือกตรงคำว่า แผน /แล้วไปคลิ๊กคำว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น /แล้วเลื่อนเมาส์มาคลิ๊กตรงหัวข้อ ลำดับที่ 1  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) อบต.นากลาง องค์ประกอบทั้ง 3 ข้อ 1.ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง 2.เป้าหมาย 3.ตัวชี้วัด  จะอยู่หน้าที่ 24 เป็นต้นไป
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.naklang.go.th/home https://www.naklang.go.th/cont... หน้าหลักเว็บไข้ข้อมูลหน่วยงาน/แล้วไปเลือกตรงคำว่า ข้อมูลหน่วยงาน/แล้วไปคลิ๊กตรงคำว่า ติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.naklang.go.th/home https://www.naklang.go.th/proj... https://www.naklang.go.th/proj... หน้าหลักเว็บไซต์ อบต.นากลางไปเลือกตรงคำว่าระเบียบ/แล้วไปคลิ๊กคำว่า กฏหมายที่เกี่ยวข้อง/แล้วเลื่อนเมาส์มาคลิ๊กตรงหัวข้อ พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.naklang.go.th/home https://www.naklang.go.th/news... https://www.naklang.go.th/news... หน้าหลักเว็บไซต์ อบต.นากลางไปเลือกตรงคำว่า ข่าวสาร /แล้วไปคลิ๊กคำว่า ข่าวประชาสัมพันธ์ /แล้วเลื่อนเมาส์มาคลิ๊กตรงหัวข้อ ลำดับที่ 3  แจ้งขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี 2566
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.naklang.go.th/home https://www.naklang.go.th/webb... หน้าหลักเว็บไซต์ อบต.นากลางแล้วเลื่อนเมาส์ไปด้านล่างทางซ้ายมือของหน้าเว็ปไซด์จะเจอคำว่า สนทนาในตำบล
o9 Social Network https://www.naklang.go.th/home หน้าหลักเว็บไซต์ อบต.นากลางเลื่อนเมาส์ไปทางด้านมุมขวามือด้านบนสุด แล้วคลิ๊กคำว่า Facebook
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.naklang.go.th/home https://www.naklang.go.th/proj... https://www.naklang.go.th/proj... https://www.naklang.go.th/dnm_... หหน้าหลักเว็บไซต์ อบต.นากลางไปเลือกตรงคำว่า การบริหารบุคคล /แล้วไปคลิ๊กคำว่า  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล/แล้วเลื่อนเมาส์มาคลิ๊กตรงหัวข้อ ลำดับที่ 1  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy  Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง
 
  (1)     2      3      4      5