หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 26 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 65  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง [ 26 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง [ 26 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 26 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 70  
 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 70  
 
เผยแพร่แผนป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2651-2564) [ 16 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 75  
 
มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ [ 7 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 [ 25 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 38  
 
  (1)