หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือ แนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
คู่มือ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 74  
 
คู่มือ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
คู่มือการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน ของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
คู่มือการใช้งาน e-PlanNACC ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
คู่มือการจัดทำบันทึกผลงาน ความดีและพฤติกรรมการทำงานของข้าราชการ [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
  (1)     2