หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
คู่มือ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
คู่มือการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน ของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
คู่มือการใช้งาน e-PlanNACC ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
คู่มือการจัดทำบันทึกผลงาน ความดีและพฤติกรรมการทำงานของข้าราชการ [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
คู่มือปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นยนโยบายและแผน [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
  (1)