หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานผลการกำกับติดตาม
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริการส่วนตำบลนากลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการเด็กดีศรีตำบลนากลาง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริการสาธารณะ ประจำปี 2563 [ 21 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ รอบเดือนมีนาคม 2563 (ต.ค. 62 – ก.ย.. 63) ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2563 [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
โครงการเดินรณรงค์สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ รอบเดือนมีนาคม 2563 (ต.ค. 62 - มี.ค. 63) ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 256 [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ2562 รอบเดือนกันยายน [ 26 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 62  
 
  (1)     2