ท่านพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลางในระดับใด
ดีมาก ( 70 )
46.98%
ดี ( 69 )
46.31%
ปานกลาง ( 2 )
1.34%
น้อย ( 2 )
1.34%
ควรปรับปรุง ( 6 )
4.03%